Machinerichtlijn

Door onze werkzaamheden als machinebouwer komen we bij Industronic veelvuldig in contact met de Machinerichtlijn. Deze EU-richtlijn, essentieel voor iedereen die binnen de EU machines bouwt of importeert, zorgt ervoor dat uw machines voldoen aan de hoogste veiligheids- en gezondheidseisen.

Wat is de Machinerichtlijn?

De Machinerichtlijn (2006/42/EG) is een Europese wetgeving die eisen vastlegt inzake het ontwerpen en fabriceren van machines. De recentste richtlijnen die vandaag van toepassing zijn, dateren van 29 december 2009. Deze richtlijnen zijn bestemd voor machinefabrikanten binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Het doel is om de veiligheid en gezondheid van gebruikers en werknemers te waarborgen.

Deze richtlijn vereist onder meer dat alle machines een CE-markering dragen, wat aangeeft dat ze voldoen aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen.

Opgelet: de Machinerichtlijn is een andere richtlijn dan de CE-markering. De Machinerichtlijn is een specifieke set van regelgevingen binnen de Europese Unie die de veiligheids- en gezondheidseisen voor machines vastlegt. De CE-markering daarentegen is een label dat aangeeft dat een product, waaronder een machine, voldoet aan de relevante EU-wetgeving, waaronder de Machinerichtlijn. Een CE-markering is een zichtbaar teken van naleving, inclusief de naleving van de Machinerichtlijn. Voor machines houdt de CE-markering in dat onder meer aan de specifieke eisen van de Machinerichtlijn is voldaan.

Meer weten? 

De Machinerichtlijn

Toepassingsgebieden van de Machinerichtlijn

De Machinerichtlijn schrijft voor dat de geproduceerde of geassembleerde machine moet voldoen aan maatregelen tegen onder meer:

  • de mogelijkheid om gekneld te geraken tussen de machine
  • het risico op elektrische schokken
  • het gevaar om vast komen te zitten aan, op, onder of tussen de machine
  • de mogelijkheid dat iemand opgesloten geraakt in de machine
  • het risico op overvloedig lawaai en eventuele gehoorschade
  • het gevaar voor snijden

Deze lijst is niet limitatief en de Machinerichtlijn geeft bovendien ook niet aan op welke manier aan deze veiligheidseisen moet worden voldaan door de fabrikant. Daarom helpt Industronic u graag om het overzicht te bewaren en u ervan te vergewissen dat uw machine aan alle vereisten voldoet.

Meer weten? Vraag snel een vrijblijvend consult.

Technisch constructiedossier

De Machinerichtlijn is van toepassing op alle machines die binnen de Europese Unie worden verkocht. Ze omvat voorschriften over de volledige levenscyclus van de machine: van het eerste ontwerp tot de demontage. Ze schrijft onder meer voor dat fabrikanten een technisch constructiedossier dienen samen te stellen, bestaande uit een aantal onderdelen:

Risicobeoordeling

Een kernonderdeel van het technisch dossier van de machine is de risicobeoordeling. Dit is een systematische evaluatie van alle mogelijke risico’s die met de machine verbonden zijn. Het doel is om potentiële gevaren te identificeren, te beoordelen en waar nodig passende maatregelen te treffen om deze risico’s te beheersen of te elimineren.

Technische tekeningen

Technische tekeningen zijn gedetailleerde weergaven van de machine, inclusief alle onderdelen en hoe deze samenwerken. Deze tekeningen zijn essentieel voor het begrijpen, bouwen en onderhouden van de machine.

Gebruikershandleiding

Een gebruikershandleiding biedt duidelijke, gedetailleerde instructies voor het veilig en correct gebruik van de machine. Het omvat informatie over de installatie, de bediening, het onderhoud en de te volgen veiligheidsmaatregelen.

Verklaring van overeenstemming

Dit is een officieel document waarin de fabrikant verklaart dat de machine voldoet aan alle fundamentele veiligheidseisen van de Machinerichtlijn.

Het technisch constructiedossier moet beschikbaar zijn voor inspectie voor een periode van ten minste 10 jaar. Dit dossier moet worden voorgelegd wanneer de nationale autoriteiten hierom vragen, meestal in het geval van een inspectie of na een incident. Het is niet nodig om dit dossier bij een instantie in te dienen bij het verkrijgen van de CE-markering, maar het moet wel beschikbaar zijn op verzoek.

Meer weten? Vraag vrijblijvend meer info.

Machinebouw en Machinerichtlijn

In de machinebouw is de Machinerichtlijn van essentieel belang om te waarborgen dat machines voldoen aan alle veiligheids- en gezondheidseisen van de Europese Unie. Het niet naleven van de Machinerichtlijn kan leiden tot ernstige risico’s, zoals ongevallen en storingen, hetgeen kan resulteren in wettelijke sancties. Bovendien is de naleving van deze richtlijn noodzakelijk voor het verkrijgen van de CE-markering, hetgeen aangeeft dat een product of machine voldoet aan de geldende EU‑normen en vrij verhandeld mag worden binnen de Europese markt.

Industronic ondersteunt u graag in het ontwerp – en assemblageproces van uw machines, zodat ze voldoen aan de Machinerichtlijn. Daarnaast bieden we deskundige begeleiding in het samenstellen van het technisch constructiedossier en het uitvoeren van grondige risicobeoordelingen. Door onze expertise reduceren we het risico op non-conformiteit en de daaruit voortvloeiende juridische complicaties.

Meer info nodig? Vraag snel uw vrijblijvend consult

Integratie met andere veiligheidsstandaarden

Voor de opbouw en samenstelling van een veilige, conforme machine, dienen we dus te voldoen aan de Machinerichtlijn. Echter helpen we ook bij het bepalen en naleven van andere relevante normen zoals ATEX en CE-markering.

Meer info nodig? Vraag snel een vrijblijvend consult voor uw project